کارگاه حرفه ای کوئیت در کشور ژاپن


دوخت کوئیلت که در ایران به چهل تکه دوزی نیز شناحته می شود، امروزه در دنیا اهمیت بسیاری پیدا کرده و برخی از آنها جز آثار هنری نیز به حساب می آیند...


نظرات

کارگاه حرفه ای کوئیت در کشور ژاپن

دوخت کوئیلت که در ایران به چهل تکه دوزی نیز شناحته می شود، امروزه در دنیا اهمیت بسیاری پیدا کرده و برخی از آنها جز آثار هنری نیز به حساب می آیند