19/اسفند/1397
چهل تکه دوزی با نوآوری و استفاده از هنر ایرانی

تعداد زیادی از نقوش کاشی کاری ها، آجرکاری ها و نیز گلیم و قالی های دوره های مختلف ایران منبعی ارزشمند و سرشار از نقوش کاربردی در هنر چهل تکه دوزی می باشد.


چهل تكه دوزی یا Quilt روشی از دوخت می باشد که امروزه در دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده  است. در این روش قطعات ریز و درشت و رنگارنگ پارچه های مختلف به یكدیگر دوخته می شوند. طرحهای مختلف که برگرفته از ذهنیت طراح یا زندگی و یا محیط پیرامون او می باشد، می بایست به فرمهای ساده هندسی مربع، مستطیل، مثلث و لوزی انتزاعی گردد. در واقع پایه هرگونه طراحی در این روش اشكال ساده هندسی می باشند که در کنار یكدیگر تكرار می شوند.
نقوش هندسی نیز در اغلب آثار هنر و معماری ایرانی-اسلامی دیده می شود که بر مبنای تكرار یك طرح ابداع و خلق شده اند. تزیینات معماری اسلامی در دوره های مختلف مبتنی بر دانش هندسه می باشد که منجر به خلق نقش مایه هایی پیچیده، دقیق و منحصربه فرد شده است.


این موضوع ما را بر آن داشت تا مطالعات دقیق تری در زمینه نقوش هندسی ایرانی-اسلامی انجام داده و از آثار بی بدیل آن در زمینه هنر چهل تكه دوزی الهام گیریم. از این رو تعداد زیادی از کاشی کاری ها، آجرکاری ها و نیز گلیم و قالی های دوره های مختلف را به لحاظ طراحی مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. برخی از طرحهای مناسب را انتخاب نموده، سپس به رسم هندسی طرحها پرداختیم. این طرح ها به صورت جزء اصلی که جهت استفاده در خیاطی قابل تكرار هستند، آماده گردیده است.


درچهل تكه دوزی همنشینی رنگها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نتیجه با استفاده از رنگهای متشابه و متضاد و الهام از طبیعت، سعی شده رنگبندی هایی خاص و متفاوت ارائه گردد. از آنجایی که این آثار برگرفته از طرحهای ایرانی-اسلامی می باشد، بر اساس تداعی فرمها و رنگها برای هر طرح، یك نام ایرانی اختصاص داده شده است. امید است تا با تلاش و همفكری همدیگر بتوانیم در راستای اعتلای فرهنگ و هنر کشورمان گامی هرچند کوچك اما مؤثر برداریم.


پژوهش، طراحی نقوش و عكاسی: حنانه ارجمندی و حمید قوام پوری
کارشناس دوخت: زهرا قراخانلو

نظرات