1398/02/22
كشش نخ بالا و نخ پايين در چرخ خياطي به چه معناست ؟

کشش نخ در خیاطی از اهمیت بالایی برخوردار است و رابطه مستقیم با جمع شدن نخ زیر پارچه، جا انداختن سوزن، پاره شدن نخ در هنگام دوخت و ... دارد.

براي اينكه بخيه زيرين و رويي دقيقا در وسط پارچه به هم گره خورده  باشند و دوخت زيبايي را بدهند . حتما بايد كشش نخ سوزن و ماسوره متناسب با هم باشند .

 

اشكالاتي از قبيل  نامرتب بودن دوخت، پرش دوخت، پارگي نخ و كيفيت پايين دوخت باعث عدم رضايت خريدار چرخ خياطي شده و به كرات باعث مي شود كه فرد خريدار به نزديكترين فروشند يا نمايندگي مراجعه تا نسبت به تعويض چرخ خياطي در وحله اول يا تعمير مجموعه تنظيم كشش نخ سوزن در مرحله دوم اقدام نمايد .
شما ممكن است داراي يك چرخ خياطي قديمي باشيد كه مشاهده مي كنيد اين نوع چرخ ها نيز واجد مجموعه تنظيم كشش نخ سوزن مي باشد كه با چرخاندن گردونه تنظیم كشش نخ آن توسط دست مي توانيد كشش نخ سوزن را تنظيم نماييد . در چرخهاي جديد ( بويژه كامپيوتري ) براساس نوع دوخت كشش نخ سوزن بطور اتوماتيك ( با كمك استپ موتور مربوطه ) درروي محدوده معيني تنظيم شده ،  قرار مي گيرد . ولي با توجه به اينكه نوع پارچه ، نخ و سوزن تاثير حادي در كشش نخ دارد ، لذا جهت اينكه هيچگونه  ايراد دوختي مشاهده نشود ، اين چرخهاي خياطي واجد دكمه هاي لمسي يا فشاري جهت افزايش و كاهش كشش نخ  سوزن مي باشند. 
پس عدم اتكا به مقدار پيش تنظيم كشش نخ در چرخ هاي خياطي كامپيوتري و قابليت تنظيم دقيق آن بادست ،  نشان دهنده اين نكته است كه  در صورت عدم تنظیم مناسب کشش نخ بالا( سوزن ) عيوبي بشرح ذيل رخ مي دهد :
  الف- هنگامي كه کشش نخ بالا ( سوزن )  سفت و كشش نخ پايين ( ماسوره ) شل  باشد ( شكل 3 ) ايرادات زير بوجودخواهد آمد:
 1- جمع شدن نخ زیر روی پارچه 
 2- پاره کردن نخ 
 3- شکستن سوزن  
4-  جمع شدن پارچه در دوختهای تزئینی 
5- دوخت نامرتب
6- عدم استحکام بخیه    
در اين حالت با چرخاندن  گردونه تنظيم كشش نخ برروي اعداد پايين تر، كشش نخ بالا ( سوزن ) شل  تر خواهد شد . و براي تنظيم كشش نخ پايين ( ماسوره ) مطابق با توضيحات داده شده در بند مربوطه اقدام نماييد .
(شکل 3)

ب- هنگامي كه کشش نخ بالا ( سوزن )  شل و كشش نخ پايين ( ماسوره ) سفت  باشد ( شكل 4 )،  ايرادات دوخت  عبارت خواهند بود از :    
1- جمع شدن نخ سوزن در زیر پارچه دوخت  ( نخ سوزن بصورت حلقه حلقه زیر پارچه ديده می شود )              

2 - پاره کردن نخ   
3- جمع شدن نخ در فضای بین انگشتی و کاسه کمپلتی ( در چرخ هاي با كمپلتي تمام دور )
4- عدم استحکام بخیه
در اين حالت با چرخاندن  گردونه تنظيم كشش نخ برروي اعداد بالاتر، كشش نخ بالا ( سوزن ) سفت تر خواهد شد . و براي تنظيم كشش نخ پايين ( ماسوره ) مطابق با توضيحات داده شده در بند مربوطه اقدام نماييد .
(شکل 4)

 

 

با توجه به اينكه كشش نخ پايين (ماسوره) از قبل توسط سازنده چرخ خياطي در محدوده مشخصي تنظيم شده است ، لذا در ابتدا و همواره  براي دوخت خوب بايد كشش نخ بالا ( سوزن ) را با چرخاندن گردونه تنظيم كشش  نخ  تنظيم نمود . در صورتي كه با تنظيمات متعدد كشش نخ بالا ( سوزن ) ايراد در كشش دوخت رفع نگرديد در آن زمان بايد كشش نخ پايين ( ماسوره ) را تنظيم نماييد .
تنظيم كشش نخ محفظه ماسوره ( ماكو) چرخهاي با كمپلتي تمام دور بصورت زير انجام مي گردد :  
چنانچه محفظه ماسوره راکه حاوی ماسوره پرشده از نخ  پنبه ای ( کتانی ) یا پلی استراست ، از نخ خودش آویزان كنيد نباید نخ کشیده شود (ماسوره نباید پائین برود ).  
- اگر نخ محفظه ماسوره را با حركت سريع و كوتاه دست یکبار بالا ببریم، محفظه ماسوره ( ماکو)  مجاز است کمی به سمت پایین رانده شود ( شكل 5) .
- اگر كشش نخ شل باشد در اين حالت ماكو خيلي زياد رانده مي شود ، بنابراين پيچ (A) را در جهت حركت عقربه هاي ساعت به اندازه 5 دقيقه ودر صورتي كه كشش نخ سفت باشد ، به همان اندازه در جهت مخالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد . 
تذكر : دقت نماييد 
1- پرز و تکه نخ نباید زیرفنر برگی  محفظه ماسوره ( ماکو ) گیر کرده باشد .
2- فنر برگی باید یکنواخت و موازی روی  محفظه ماسوره ( ماکو ) قرار گرفته باشد .
(شکل 5 و 6)

 

 

تنظيم كشش نخ محفظه ماسوره ( ماكو) در چرخهاي با كمپلتي نيم دور بصورت زير انجام مي گردد :  
چنانچه محفظه ماسوره راکه حاوی ماسوره پرشده از نخ  پنبه ای ( کتانی ) یا پلی استراست ، از نخ خودش آویزان كنيد نباید نخ کشیده شود (ماسوره نباید پائین برود ).  
- اگر نخ محفظه ماسوره را با حركت سريع و كوتاه دست یک يا دو بار تكان دهيم ، اگر كشش نخ درست باشد ، نخ بايد به اندازه 2.5 الي 5 سانتيمتر آزاد شده و از محفظه ماسوره ( ماکو) به سمت پایین رانده شود ( شكل 7) .
- اگر كشش نخ شل باشد در اين حالت ماكو خيلي زياد رانده مي شود ، بنابراين پيچ  را در جهت حركت عقربه هاي ساعت به اندازه 5 دقيقه ودر صورتي كه كشش نخ سفت باشد ، به همان اندازه در جهت مخالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد . 
تذكر : دقت نماييد 
1- پرز و تکه نخ نباید زیرفنر برگی  محفظه ماسوره ( ماکو ) گیر کرده باشد .
2- فنر برگی باید یکنواخت و موازی روی  محفظه ماسوره ( ماکو ) قرار گرفته باشد .
(شکل 7)

 

شكل 8 كشش نخ خوب بالا و پايين و نحوه رفع ايراد شل يا سفت بودن كشش نخ بالا يا پايين را نشان مي دهد.

نظرات