1399/11/15
فلسفه صنعتی شرکت کاچیران 

تفکر صنعتی شرکت کاچیران مبتنی بر تولید کالایی استوار است که  بر اساس تحلیل و تفسیر نیازها و خواسته های مصرف کننده نهایی می باشد.

فلسفه صنعتی شرکت کاچیران 
 
تفکر صنعتی شرکت کاچیران مبتنی بر تولید کالایی استوار است که  بر اساس تحلیل و تفسیر نیازها و خواسته های مصرف کننده نهایی می باشد. کالایی که با رفع نیازهای مصرف کننده بتواند برای وی تولید ارزش کند. اعتقاد ما بر این است که با ادراک این ارزش توسط مشتری و ایجاد چرخه ارزش و اصالت کیفی در کالا بازخورد آن با وفاداری به شرکت تولید کننده و فرد فرد کارکنان سبب ساز موفقیتی دیر پا خواهد بود.

بیش از چهل سال است که مطابق این بینش چرخه ای از کار در این شرکت شکل گرفته است. از دیدگاه ما این سرآغاز راهی طولانیست که بزرگترین لذت و رفع خستگی در آن اعتماد مشتریان ما به مجموعه و همراهی آنان در این راه دشوار است.

 

 

نظرات