1400/08/12
گردونه تنظیم پهنای دوخت و گردونه تنظیم موقعیت سوزن در نیولایف 4084، 6060 و 5000

گردونه تنظیم پهنای دوخت و گردونه تنظیم موقعیت سوزن در سری نیولایف کاچیران برای دوخت تزیینی زیبا و گلدوزی بسیار مناسب است.

- گردونه تنظیم پهنای دوخت:
شما با چرخاندن گردونه تنظیم پهنای دوخت که پهنای بخیه با ارقام از ۰ تا ۵ بر روی آن مشخص شده است، قادر به دوخت با پهناهای متفاوت می باشيد. 
تذکر:مراقب باشید هنگامیکه دوخت انجام نمی شود و سوزن داخل پارچه قرار دارد گردونه تنظیم پهنای دوخت را نچرخانید. 
قرار مبنا:گردونه تغيير پهنای دوخت بطور معمول و جهت اجرای طرحهای پهن باید در حداکثر پهنا( ۵ میلیمتر) قرار داده شود زیرا بسیاری از طرحها در حداکثر پهنا زیبایی خاص خود را دارند. و در صورت نیاز به تغییر درپهنای دوخت کافی است گردونه تنظیم پهنای دوخت را بچرخانید. استثنا:
فقط در راسته دوزی با دکمه های D E F شما باید گردونه تنظیم پهنای دوخت را بر روی صفر (0) قرار دهید. اطلاعات اضافی درباره گردونه تنظیم پهنای دوخت در صفحات مربوط به نوع دوختها آمده است. 

 

 

 

-  گردونه تنظیم موقعیت سوزن:
شما با چرخاندن گردونه علاوه بر وضعیت سوزن وسط که با علامت . . . . . . بر روی گردونه تنظیم موقعیت سوزن نشان داده شده قادر به تغيير وضعیت سوزن در ۲ حالت دیگر می باشید که دو حالت دیگر آن نیز با علامت مشخص شده اند که عبارتند از:علامت 0 نشان دهنده قرار سوزن در منتهی الیه چپ) و علامت 00000 نشان دهنده قرار سوزن در منتهی الیه راست). کافی است که گردونه تنظیم موقعیت سوزن را چرخانده و وضعیت سوزن را نسبت به شیار صفحه دوخت تغییر داده تا سوزن نسبت به مرکز شیار سوزن صفحه دوخت در راست یا چپ قرار بگیرد. 
حداکثر مقدار تغییر وضعیت سوزن از مرکز نسبت به سمت راست شیار سوزن صفحه دوخت با چرخاندن گردونه  به سمت چپ انجام میشود تا اینکه علامت O گردونه در مقابل شاخص قرار بگیرد حداکثر مقدار تغییر وضعیت سوزن از مرکز نسبت به سمت چپ شیار سوزن صفحه دوخت با چرخاندن گردونه  به سمت راست انجام می شود تا اینکه علامت 0 گردونه تنظیم موقعیت سوزن درمقابل شاخص قرار بگیرد. 

 


 

نظرات