گروه دوم چرخ های شرکت کاچیران می باشند که درزمستان 1373 به سبد محصولات این شرکت اضافه شد. در این محصولات تعداد دوخت های تزئینی به بیش از 84 مدل ارتقاء پیدا کرد.

Four first:Iran and World News Iran and World News Iran and World News Iran and World News Iran and World News
رز الکترونیکی 2050 طوسی
رز الکترونیکی 2050 صورتی
چرخ خیاطی رز 2050 آبی
رز الکترونیکی 2050