18588
20/فروردین/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


از پایه سردوزی برای دوخت لبه پارچه و جلوگیری از ریش شدن پارچه استفاده می شود. در این فیلم آموزشی نحوه کار با پایه سردوزی را می بینیم.

از پایه سردوزی برای دوخت لبه پارچه و جلوگیری از ریش شدن پارچه استفاده می شود. در این فیلم آموزشی نحوه کار با پایه سردوزی را می بینیم.

پایه سردوزی برای اغلب چرخ های خانگی کاربرد دارد. عرض دوخت 5 میلیمتر را پوشش می دهد. از انواع دوخت زیگزاگ می توان استفاده کرد ولی باید دوخت را در حالت فشرده تنظیم کرد.

پایه سردوز چرخ خیاطی های صنعتی متفاوت است.

این پایه در چرخ خیاطی های کاچیران شامل: چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084

چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل استفاده می باشد.

نظرات