9033
1399/02/08

تیم تولید محتوای کاچیران


میله ابردوزی در چرخ خیاطی به عنوان خط کش و معیار تنظیم خطوط موازی و هندسی عمل می کند.

میله ابردوزی در چرخ خیاطی به عنوان خط کش و معیار تنظیم خطوط موازی و هندسی عمل می کند. برای طرح های ابر دوزی و یا مطلسه دوزی با چرخ خیاطی معمولا از طرح های هندسی و خطوط موازی استفاده می شود.

این امر بصورت چشمی قابل تنظیم نیست. میله ابردوزی و اندازه آن قابل تنظیم است و می توان از آن به عنوان معیاری برای اندازه یکسان استفاده کرد.

نظرات