15827
7/خرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


یکی از مشکلات عمده در هنگام خیاطی، قفل شدن چرخ خیاطی است که دلایل آن را بررسی می کنیم. و یا در برخی موارد در هنگام دوخت، نخ ماکو در دوخت بالا دیده می شود.

چرا نخ ماکو روی پارچه مشخص می شود؟

- نخ ماکو شل است و با سرعت و زیاد از آن خارج می شود. در این حالت باید با پیچ گوشتی، پیج روی ماکو را کمی سفت کنیم.

- ممکن است که کشش نخ نسبت به پارچه زیاد باشد.

  چرا چرخ خیاطی قفل می کند؟

- توپی اصلی چرخ را برعکس می چرخانیم. روش صحیح چرخاندن به سمت کاربر است.

- مراحل نخکشی به روش درست انجام نشده است.

- چرخ خیاطی بدون پارچه کار کرده است.

- کشش نخ به درستی بر اساس پارچه تنظیم نشده است.

نکته: این آموزش جهت چرخ خیاطی الیزابت 902  و  902+  نیز صدق می کند.

نظرات