3652
8/تیر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برای جانمایی الگو و برش صحیح پارچه، تشخیص راه و بیراه آن بسیار مهم است. اگر پارچه درست برش نخورد به مرور مشکلاتی در استفاده و شستشوی لباس ایجاد خواهد شد.

راه پارچه در راستای طول آن، در راستای ترکی قرار دارد. و بیراه پارچه در راستای عرض آن می باشد.

در حالت عادی پارچه در جهت را کش نمی آید در خالیکه در جهت بیراه کمی کش می آید.

حالت دیگر پارچه اریب یا در جهت قطر است. در این حالت پارچه بسیار کش می آید و برای جانمایی الگو باید بسیار دقت کرد.

در الگوهای ژورنالها معمولا خطوط راهنمایی را می بینیم که به راه پارچه اشاره دارد. می بایست این خطوط کاملا در راستای ترکی یا راه پارچه باشد.

دقت کنید که الگوها کج نشوند و یا برای صرفه جویی آزادانه آنها را روی پارچه در جهت های مختلف نچینید. این کار باعث می شود که بخشی حالت کشی داشته و بخشی دیگر محکم یاد و یا بعد از شستشو بخشی کمی باز شده و بخشی دیگر کمتر تغییر کند و لباس از حالت زیبای خود خارج شود.

مطالب مرتبط

فیلم آموزش کار با میله ابردوزی

نظرات