398
19/شهریور/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پس دوزی با چرخ خیاطی رز کاری آسان است ولی باید با پایه مخصوص پس دوزی انجام شود.

پس دوزی با چرخ خیاطی رز کاری آسان است ولی باید با پایه مخصوص پس دوزی انجام شود.

نظرات