583
21/آبان/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


ماکو در ایجاد بخیه و دوخت و در تنظیم کشش نخ پایین نقش بسیار مهمی در چرخ خیاطی دارد.

ماکو در ایجاد بخیه و دوخت و در تنظیم کشش نخ پایین نقش بسیار مهمی در چرخ خیاطی دارد. 

نظرات