165
21/آبان/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


ماکو در چرخ خیاطی نخ ماسوره و نخ بالا را جهت ایجاد بخیه هدایت می کند و در کشش نخ ماسوره نقش مهمی دارد.

ماکو در چرخ خیاطی نخ ماسوره و نخ بالا را جهت ایجاد بخیه هدایت می کند و در کشش نخ ماسوره نقش مهمی دارد.

نظرات